περισυλλογή... και καλή Ανάσταση.

meditation… and good Easter
ramassage… et bonne résurrection.
méditation… et bonne Pâques
раздумье… и хорошая пасха
Meditation… und gutes Ostern
meditación… y buena Pascua