αναζητώντας την αλήθεια...αναζητώντας την αλήθεια. ένας δρόμος δίχως περιορισμούς αλλά με έναν στόχο, τη δικαίωση.

seeking the truth. a street without restrictions but with a goal, justice.

on youtube