Χαμογελάστε Φίλοι μου....

Χαμογελάστε Φίλοι μου....
Να σκάσουν οι εχθροί μας.
Που δεν καταλαβαίνουν,
Πως ότι και να πάρουν..... από μας
Η διάθεση μας για ζωή,
Θα είναι κατάκτησή μας.

Lächeln für meine Freunde ....
So fahren unsere Feinde.
Nicht zu verstehen;
Wie das zu bekommen ..... von uns
Die Verfügbarkeit unseres Lebens,
Es ist unser Sieg.

Smile for my friends ....
To shut our enemies.
Not understand;
How to get that ..... of us
The availability of our lives,
It is our conquest.

Souriez pour mes amis ....
Pour arrêter nos ennemis.
Comprennent pas;
Comment obtenir ce ..... d'entre nous
La disponibilité de nos vies,
Il est de notre conquête.

Sorriso per i miei amici ....
A chiudere i nostri nemici.
Non capire;
Come ottenere che ..... di noi
La disponibilità della nostra vita,
È la nostra conquista.

Sonrisa para mis amigos ....
Para cerrar los enemigos.
No entiendo;
Cómo conseguir que ..... de nosotros
La disponibilidad de nuestras vidas,
Es nuestra conquista.

Улыбка для моих друзей ....
Для завершения работы наших врагов.
Не понимаю;
Как получить, что ..... из нас
Наличие в нашей жизни,
Мы завоевания.